Træning i compassion kan øge trivsel og forebygge stress, empati-udmattelse og udbrændthed hos sundheds-professionelle

 

Af Lise Holck | lektor i psykologi | Cand.pæd.pæd.psyk.

Compassion

Møder du på dit arbejde mange mennesker, der er i smerte og lidelse?

Fra undersøgelser ved vi, at når man er i kontakt med andre mennesker, der er følelsesmæssig belastet, kan man i perioder opleve selv at blive følelsesmæssig belastet i forskellige grader. 

Det kan resultere i, at man bliver påvirket af arbejdet i sådan en grad, at man mister energi, arbejdsglæde, engagement og medfølelse for patienter, klienter, kollegaer – og for sig selv. Når man har det sådan, kan det være svært at passe ordentlig på sig selv, og det kan være svært at møde den enkelte patients eller klients behov.

Træning i compassion kan hjælpe med at forebygge følelsesmæssig belastning og arbejdsrelateret stress og udbrændthed hos sundhedsprofessionelle.

Compassion betyder at træne evnen til at møde de svære daglige situationer med medfølelse og venlig omsorg for patienter, kollegaer, sig selv og ens nærmeste.

Når du træner compassion lærer du metoder til at møde andre menneskers smertefulde situation med medfølelse, uden det tynger og slider for meget på dine egne ressourcer. 

Når du øver dig i dette, får du det selv bedre og du er mere hjælpsom overfor de mennesker, du arbejder med og for. Samtidig viser undersøgelser, at du reducerer risiko for selv at blive belastet, stresset, empati-udmattet eller udbrændthed.

 

Vi ved fra undersøgelser, at sundhedsprofessionelle kan opleve modvilje mod at træne compassion og medfølelse, fordi de tror, at årsagen til at de oplever belastning, er at de i forvejen er meget medfølende overfor de mennesker, de arbejder med.

Men forskning peger på, at det ikke hænger sådan sammen.

Compassion belaster ikke og giver ikke stress eller udbrændthed

– det kan empati derimod gøre.

Man skelner nemlig mellem to måder at forholde sig til andre menneskers smertefulde situation på. Den ene måde hedder empatisk lidelse. Den anden måde hedder compassion.

 

Empatisk lidelse er, når du bliver overvældet eller belastet af et andet menneskets smertefulde situation. Du kan fx opleve at få en stor lyst til at løse eller tage ansvar for den andens situation og følelser. Det er en form for overinvolvering. Du kan også opleve at få stor lyst til at undgå, komme væk fra eller ikke forholde dig til den andens følelser eller situation.  Det er en form for undvigelse. Begge disse måder er stressende og belastende for dig selv.

 

Compassion er, når du kan være til stede med et andet menneskets smertefulde situation og følelser uden du overinvolverer dig, og uden at du forsøger at undvige eller lukke den andens smerte ude. Du har i stedet blot ønske om at være til stede med medfølelse for det andet menneske, hvad enten det er patienter, klienter, kolleger, venner, familie, dine børn – eller dig selv.

 

Ovenstående er to forskellige måder at forholde sig til andre mennesker på, og de to måder aktiverer forskellige neurologiske netværk i din hjerne. Når du møder et andet menneske med empati, aktiveres – blandt andet på grund af spejlneuroner, de samme centrer i din hjerne, som det menneske du står overfor, har aktiveret. Du kommer så at sige til at opleve den andens smerte, som var det din egen.

 

Møder du i stedet et andet menneske med compassion aktiveres andre neurologiske netværk i hjernen, der gør det muligt at skelne mellem den andens smerte og din egen oplevelse. Desuden bliver belønningscenteret i hjernen aktiveret, hvilket sender hormonet oxytocin afsted, og det får dig til at opleve glæde og lyst – og beskytter dig mod stress.

Træning i compassion nedsætter desuden stress, angst, depression og risiko for udbrændthed blandt sundheds-professionelle.

Hvad kan du få ud af at træne compassion?

Compassion-træningen har særligt fokus på at håndtere ubehagelige følelser og kan hjælpe dig til at have modet og styrken til at være med smerte og lidelse, når livet er svært. Både hos de mennesker du arbejder med, hos dig selv og dine nærmeste. 

Med en systematisk træning af compassion skaber du mere opmærksomhed omkring – og forståelse for – egne tanker, følelser og adfærd. Du udvikler redskaber og færdigheder til at passe godt på dig selv og indgå i gode relationer til andre mennesker.

Forskning peger på, at systematisk træning af compassion giver øget:

  • Psykisk trivsel

  • Arbejdsglæde

  • Nærvær

  • Selvomsorg

  • Modstandskraft

  • Ro

  • Selvaccept

  • Evne til at passe på dig selv og andre

Træning i compassion nedsætter desuden stress, angst, depression og risiko for udbrændthed blandt sundhedsprofessionelle.

 

Når du træner compassion lærer du metoder til at være med andre menneskers smertefulde situation og samtidig passe godt på dig selv.

Hvem kan med fordel træne compassion?  

Hvis du på dit arbejde møder mange mennesker, der står i svære livssituationer og som derfor bringer smertefulde følelser med ind i mødet med dig, kan du have særlig gavn af compassion-træning.  

Træning i Compassion er særlig relevant for mennesker, der arbejder med mennesker som fx terapeuter, sygeplejersker, læger, psykologer og andre der dagligt møder patienter og klienter. 

Er du i dit privatliv pårørende til mennesker med sygdom eller andre svære udfordringer i deres liv, viser forskning, at du også kan have stor glæde af compassion-træning. De metoder og evner, som du tilegner dig, kommer dig til gode på arbejdet såvel som i dit privatliv. 

Evnen til at passe på dig selv og indgå i relationer på en hensigtsmæssigmåde er noget, du kan bruge både arbejdsmæssigt og privat.  

Lær compassion gennem det videnskabelige 8-ugers kursus TIC?

TIC står for træning i compassion, og er et videnskabeligt underbygget kursus med ugentlige sessioner af 2 timers varighed. Kurset indeholder undervisning i en gruppe, diskussioner og små gruppeøvelser. Derudover er der hjemmearbejde á ca. 20 – 25 minutters varighed. Hjemmearbejdet hjælper til at integrere compassion i dagligdagen og opbygge en regelmæssig træning i compassion.

 

Kurset i compassion er udviklet ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness. Kurset er udviklet på baggrund af de mange års erfaring, som centret har med at undervise Compassion og Mindfulness-baseret træning samt de erfaringer og forskningsresultater, der her er opnået.